YEŞİL YAPI GYO

HABERLER

15 Mart 2019 / 17:51

GAYRİMENKUL VERGİSİ ve BEYANNAMESİEMLAK BEYANNAMESİ Emlak Vergi Beyannamesi

Emlak vergi beyannamesi her dört yılda bir genel beyan döneminde mükelleflerin bağlı bulundukları ilgili belediyelere verilir.

Kimler bina,arazi beyannamesi verecektir ?

Emlak Vergisi Ne Zaman Ödenir?

Emlak Vergisi yasal olarak iki eşit taksitte alınır.1. Taksit ödemesi Mart-Nisan- Mayıs ayları içinde, 2. taksit ödemesi Kasın ayında yapılmaktadır.

2004 Yılı Emlak Vergisi Oranları Nedir?

Cinsi Belediye Sınırları İçersinde ve Mücavir Alanlar içinde Diğerleri Bina Binde:2 Binde:1 Büro,Dükkan,Mağaza,İşyeri Binde:4 Binde:2 Arsa Binde:6 Binde:3 Arazi Binde:2 Binde:1

Emlak Vergisi Nasıl Hesaplanır?

2004 yılında ödenecek olan Emlak Vergisi, 2003'de ödenenin yüzde 14.25 fazlası olacak. Bu oran yüzde 29.5 olarak açıklanan yeniden değerleme oranının yarısı esas alınarak bulunuyor.

Emlak Vergisini Kimler Ödemeyecek?

Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesininikinci fıkrasında, mükellefiyetin başlangıç yılını takip eden yıldan itibaren, her yıl, bir önceki yıla ait vergi değerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca aynı yıl için tespit edilen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılması suretiyle bulunacağı belirtilmiştir. Aynı maddenin üçüncü fıkrasında da,33 üncü maddedeyer alan vergi değerini tadil eden sebeplerle (8 numaralı fıkra hariç) mükellefiyet tesisi gereken hallerde,213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 49 uncu maddesinin(b) fıkrasına göre takdir komisyonlarınca belirlenen arsa ve arazi metrekare birim değerleri, takdir işleminin yapıldığı yılı takip eden ikinci yılın başından başlamak suretiyle her yıl, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre aynı yıl için tespit edilmiş bulunan yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılması suretiyle dikkate alınacağı hükme bağlanmıştır.

Bakanlığımızca, 2003 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı,325 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiile %28,5 (yirmi sekiz virgül beş) olarak tespit ve ilan edilmiş bulunmaktadır.

Bu hükümlere göre,mükelleflerin 2004 yılı bina, arsa ve arazi vergi değerleri, 2003 yılı vergi değerlerinin %14,25 oranında artırılması suretiyle bulunacak tutarlar olacaktır.

Diğer taraftan, mükellefiyeti 2004 yılında başlayan mükelleflerin, mükellefiyetleri ile ilgili bina, arsa ve arazi vergisi tarhiyatına esas alınacak vergi değerinin hesabında, arsa veya arazinin bir önceki yıl yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılmış bulunan birim metrekare değerleri %14,25 oranında artırılmak suretiyle dikkate alınacaktır.

ÖRNEK: Mükellef (A) 2003 yılında Sivas İli, Merkez İlçe Belediye Sınırları içinde 1000 m2 büyüklüğünde bir arsa satın almış ve bu arsaya ilişkin emlak vergisi bildirimini ilgili belediyeye vermiştir. Arsanın bulunduğu sokak için takdir komisyonunca takdir edilen arsa birim metrekare değeri 20.000.000 liradır.

2002 yılına ait yeniden değerleme oranı310 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiile %59,0 (elli dokuz virgül sıfır) olarak, 2003 yılına ait yeniden değerleme oranı da325 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiile %28,5 olarak tespit ve ilan edilmiş bulunduğuna göre, mükellefiyeti 2004 yılında başlayan bu mükellefin, 2003 yılında satın aldığı arsanın 2004 yılı arazi (arsa) vergisine esas vergi değeri aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanacaktır.

Takdir komisyonunca takdir edilen metrekare birim değeri : 20.000.000 TL 2002 yılı yeniden değerleme oranının yarısı (%59/2=) : %29,5 Arsanın 2002 yılı yeniden değerleme oranının yarısı
nispetinde artırılmış birim metrekare değer
(20.000.000+20.000.000x%29.5=) : 25.900.000 TL 2003 yılı yeniden değerleme oranının yarısı (%28,5/2=) : %14,25 2004 yılı vergi değerine esas arsa birim metrekare değeri (25.900.000+25.900.000x%14,25=) : 29.590.750 TL Arsanın 2004 yılı vergi değeri (29.590.750x1000 m2=) : 29.590.750.000 TL